KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI

1. KONU

1.1. Üniversiteler Mah. 1596 Cad. 5. Ar-Ge No:2 Hacettepe Teknokent Beytepe Çankaya/Ankara adresinde mukim, Doğanbey Vergi Dairesinde 4800510769 vergi kimlik numaralı İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("ALLESGO”); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda satıcıları, alıcıları ve e-ticaret platform ziyaretçilerini bilgilendirmektedir.

1.2. ALLESGO’ya ait olmayan bir sitede, uygulama veya platformda ALLESGO’ya ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o dijital alan için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

1.3. ALLESGO, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu durumlarda üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarılmasından ALLESGO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİ 

2.1. Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

3.2. Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti aşağıda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

4. VERİ SORUMLUSU

4.1. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5. İLGİLİ KİŞİNİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

5.1. ALLESGO web sitesi aracılığıyla IP adresi, Log kayıtları ve Çerez Bilgilerine ek olarak web sitesinde yer alan aydınlatma metni içeriğindeki kişisel verileri işlemektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için ALLESGO Çerez Politikası incelenebilir.

5.2. Ayrıca; Şirketimiz KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatı ile ALLESGO tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerini okuyunuz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Açık Rızanızın Bulunması Halinde Çeşitli Pazarlama, Kampanya, Promosyon, Bağış, Kutlama ve Reklam Faaliyetlerinde Kullanabilmesi ve Tercihlere Uygun Ürünlerin Tespiti,

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Platform ve Uygulamaya Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faturalandırma Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İlgi Alanlarının Dikkate Alınarak Müşteriye Özel Ürünlerin Tespiti,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım, Üretim, Pazarlama, Satış ve Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Siber Güvenlik Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi,
 • Talep, Şikâyet veya Kargo Süreçlerinin Takibi,
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Web Sitesi’nin Teknik İşlevselliğinin Sağlanması,
 • Web Site Giriş-Çıkış Bilgilerinin ve Üyelik İşlemlerinin Derlenmesi,
 • Etkinlik, Organizasyon, Bağış, Kampanya, Çekiliş Süreçlerinin Yürütülmesi.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA DURUMU

7.1. ALLESGO, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8.maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; Faaliyetler Gereği Anlaşmalı Olunan Tüzel ve Gerçek Kişilere, İş Ortaklarına, Tedarikçilere ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarına, Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri ile paylaşabilecektir. ALLESGO, yurtdışına yapılan teslimatlar ve mailing hizmeti haricinde ve kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

8.1. ALLESGO, Kanun’un 4. ve 7. maddelerine uygun olarak işlediği kişisel veriler için mevzuatta öngörülmüş süreyi saklama ve arşiv faaliyetleri için esas almaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemişse kişisel veriler ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmektedir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebebin bulunmaması halinde, söz konusu veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda, ALLESGO gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, bu doğrultuda kişisel veri saklama ve imha politikası ve esaslarını oluşturmakta ve de kişisel verilerin bu esaslara uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

8.2. ALLESGO, veri minimizasyonu ilkesi gereğince, yalnızca yasal yükümlülük veya faaliyet için gereklilik sebepleriyle kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Sonradan tekrar kullanılabileceği düşünülerek ya da herhangi bir başka gerekçe ile ALLESGO tarafından kişisel verilerin muhafaza edilmesi yoluna gidilmemektedir. Kişisel verileri işleme amaçları işbu metinde ve aydınlatma metninde detaylı olarak paylaşılmıştır.

9. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

9.1. ALLESGO; kendi e-ticaret sitesinden veya uygulama üzerinden alışveren yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. ALLESGO, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olan iyzico ödeme altyapısını kullanmaktadır. Ödemeler 3D Güvenli Ödeme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. ALLESGO, verilen siparişlerin takibini ve ödeme durumunu kontrol eden sisteme sahip olmakla beraber ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar verebilir. 

9.2. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girerken, cihazınızda antivirüs sistemi kullandığınızdan, herkesin görmediği bir alanda işlem yaptığınızdan ve güvenli ağlarda işlem yürüttüğünüzden emin olmanız beklenmektedir. Şüpheli bir durumda bankanızla iletişime geçiniz. Her işlemden önce alıcı, adres ve fatura bilgilerinizi kontrol etmeniz, gereklilik halinde güncellemeniz ve işlem sonrası kontrol etmeniz gerekmektedir. Bilgilerde değişiklik talep etmeniz halinde çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

9.3. Ödemelerde iyzico altyapısı kullanılmaktadır. Bu kapsamda veri işleme ve saklama faaliyetleri iyzico tarafından yürütülmektedir. 

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

10.1. ALLESGO, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi, erişilmesi ve muhafazasını temin amacıyla birçok idari ve teknik tedbir almaktadır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik politikalar belirlenmekte, gerekli teknolojik altyapının sağlanması konusunda eğitimler gerçekleştirilmekte hem teknik hem de idari çalışma ve planlamalar yapılmaktadır. İşbu tedbirler;

 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • Kişisel Verilerin Azaltılması (Veri Minimizasyonu)
 • Veri İşleyenlerle İlişkiler
 • İlgili Kişinin Başvuru Prosedürlerinin Düzenlenmesi
 • Siber Güvenliğin Sağlanması
 • Kişisel Verileri İçeren Ortamların Veri Güvenliğinin Sağlanması
 • Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı
 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Yedeklenmesi şeklindedir.

11. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI 

ALLESGO tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ALLESGO; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.

12. İLETİŞİM

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, görüşlerinizi veya şikayetlerinizi; e-posta yolu ile; info@ipsizcambaz.com adresine veya Üniversiteler Mah. 1596 Cad. 5. Ar-Ge No:2 Hacettepe Teknokent Beytepe Çankaya/Ankara göndererek iletebilirsiniz.

İyi alışverişler dileriz.